Entries by admin

7,13% là kết quả thu nhập tuần từ 06.03.17 đến 10.03.17

Tập đoàn Atlantic Global Asset Management vui mừng thông báo về việc hoàn thành trong tuần làm việc hiện tại. Các nhà quản lý của Atlantic Global Asset Management đã một lần nữa chứng minh mức độ cao về tính chuyên nghiệp, thông qua một loạt các giao dịch sinh lợi cho công ty và […]

5,77% là kết quả thu nhập tuần từ 27.02.17 đến 03.03.17

Tập đoàn Atlantic Global Asset Management vui mừng thông báo về việc hoàn thành trong tuần làm việc hiện tại. Các nhà quản lý của Atlantic Global Asset Management đã một lần nữa chứng minh mức độ cao về tính chuyên nghiệp, thông qua một loạt các giao dịch sinh lợi cho công ty và […]

6,16% là kết quả thu nhập tuần từ 13.02.17 đến 17.02.17

Tập đoàn Atlantic Global Asset Management vui mừng thông báo về việc hoàn thành trong tuần làm việc hiện tại. Các nhà quản lý của Atlantic Global Asset Management đã một lần nữa chứng minh mức độ cao về tính chuyên nghiệp, thông qua một loạt các giao dịch sinh lợi cho công ty và […]

6.30% là kết quả thu nhập tuần từ 06.02.17 đến 10.02.17

Tập đoàn Atlantic Global Asset Management vui mừng thông báo về việc hoàn thành trong tuần làm việc hiện tại. Các nhà quản lý của Atlantic Global Asset Management đã một lần nữa chứng minh mức độ cao về tính chuyên nghiệp, thông qua một loạt các giao dịch sinh lợi cho công ty và […]

5.21% là kết quả thu nhập tuần từ 30.01.17 đến 03.02.17

Tập đoàn Atlantic Global Asset Management vui mừng thông báo về việc hoàn thành trong tuần làm việc hiện tại. Các nhà quản lý của Atlantic Global Asset Management đã một lần nữa chứng minh mức độ cao về tính chuyên nghiệp, thông qua một loạt các giao dịch sinh lợi cho công ty và […]

6,47% là kết quả thu nhập tuần từ 23.01.17 đến 27.01.17

Tập đoàn Atlantic Global Asset Management vui mừng thông báo về việc hoàn thành trong tuần làm việc hiện tại. Các nhà quản lý của Atlantic Global Asset Management đã một lần nữa chứng minh mức độ cao về tính chuyên nghiệp, thông qua một loạt các giao dịch sinh lợi cho công ty và […]