6,69% là kết quả thu nhập tuần từ 20.03.17 đến 24.03.17

Tập đoàn Atlantic Global Asset Management vui mừng thông báo về việc hoàn thành trong tuần làm việc hiện tại. Các nhà quản lý của Atlantic Global Asset Management đã một lần nữa chứng minh mức độ cao về tính chuyên nghiệp, thông qua một loạt các giao dịch sinh lợi cho công ty và khách hàng của mình bằng cách tạo ra kết quả 6.69% lợi nhuận.

Chúng tôi xin chúc mừng và cảm ơn sự hợp tác của bạn!

Trân trọng, Atlantic Global Asset Management.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *